Όροι χρήσης – Πολιτική δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση από την εταιρία με την επωνυμία «WPHD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT S.A. THESSALONIKI BRANCH» (WPHD and/ or TIAMOSECRETS) και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από τον ιστότοπο των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από αυτούς οπουδήποτε στις σελίδες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές. Τα προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από τον ιστότοπο περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία του ιστότοπου και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή των χρηστών, και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και των εφαρμοστικών αυτών νόμων, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Ο ιστότοπος, ειδικότερα, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν παράσχει προς αυτόν με τη ρητή συγκατάθεσή τους και για τους εξής σαφώς περιγραφόμενους κατά τα αμέσως κατωτέρω σκοπούς:

• για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (όπως π.χ. πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της εταιρίας, ολοκλήρωση κράτησης, αποστολή newsletter και ενημερωτικού υλικού κλπ).
• για την αποστολή μηνυμάτων στην εταιρία μέσω φόρμας επικοινωνίας.
• για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
• για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τις προσφερόμενες επιλογές και υπηρεσίες του ιστότοπου και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η ανώνυμη εταιρία «WPHD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVE¬LOPMENT S.A. THESSALONIKI BRANCH» (WPHD and/ or TIAMOSECRETS).

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στον ιστότοπο έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των πληροφοριών του ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των πληροφοριών που τους αφορούν. Επίσης, έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης, ενώ διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ο ιστότοπος τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων
προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στον ιστότοπο, καθώς και για το δικαίωμά του προς υποβολή όλων των δεδομένων που υποβάλλει στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων (κάτω των 18 ετών) και η πολιτική του είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί πλήρως ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς εξ ορισμού ενέχει κάποιον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στον ιστότοπο.
Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/ επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων, για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για την ευκολότερη πρόσβαση του χρήστη/ επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τα εξής cookies:
– Cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
– Cookies που επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα χρήσης ή τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.
– Cookies που χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης ενημέρωσης/ διαφήμισης/ προσφορών ή τον περιορισμό προβολών διαφήμισης.
Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς επηρεάζει την απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό της πρόσβασης του χρήστη στο περιεχόμενό του.