Όροι Χρήσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ

“WPHD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT – THESSALONIKI BRANCH Α.Ε.” ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ
Εκδοχή Αρ.1 της 21ης Φεβρουαρίου 2018
I– ΠΡΟΟΙΜΙΟ

-1- To παρόν τεύχος αφορά στις σχέσεις μεταξύ της εταιρίας «WPHD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT – THESSALONIKI BRANCH Α.Ε.» (εφεξής WPHD), η οποία συναλλάσσεται εμπορικά με την ονομασία (εν είδει διακριτικού τίτλου) TIAMO SECRETS, Leading Villas, ως ξενοδόχου – παρόχου υπηρεσιών και κάθε προσώπου που αιτείται την ενοικίαση των τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισής της WPHD και αποτελεί αποδέκτη των υπηρεσιών της WPHD, εφαρμόζεται δε στο σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων της ανεξαιρέτως, χωρίς διάκριση ως προς την τοποθεσία τους, στη νήσο Διάπορο ή στη Βουρβουρού Χαλκιδικής ή και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ηπειρωτικής χώρας.

-2- Ο ιστότοπος «www.tiamosecrets.com» επιτρέπει την παραγγελία ενοικιάσεως των τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας WPHD  ή υπό τη διαχείριση της τελευταίας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται απευθείας από την WPHD ή από τους συνεργάτες της. Η συνηθέστερη όμως διαδικασία παραγγελίας ενοικιάσεως τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας, διαχείρισης ή εν γένει εκμετάλλευσης της εταιρίας WPHD είναι δια μέσου του τμήματος Κρατήσεων & Πωλήσεων της εταιρίας ή/ και διαμέσου τρίτων συνεργατών της Εταιρίας, τουριστικών πρακτορείων ή μη, με την μορφή ζήτησης, προσφοράς, επιβεβαίωσης κράτησης κ.ο.κ.. Σε όλους τους τρόπους παραγγελία ενοικιάσεως και σε όλες εν γένει τις κρατήσεις – πωλήσεις της Εταιρίας το παρόν τεύχος έχει εφαρμογή και ισχύει. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τρίτα πρόσωπα – συνεργάτες της WPHD, η παραγγελία για την παροχή των υπηρεσιών αυτών γίνεται απευθείας μεταξύ του Πελάτη και του Συνεργάτη και υπόκειται στην τιμολόγηση του Συνεργάτη. Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται από τρίτα πρόσωπα – συνεργάτες της WPHD, δεν συνιστούν γενικά μέρος προκαθορισμένου συνδυασμού περισσότερων τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρεται σε μία συνολική τιμή.

-3- Κάθε παραγγελία ενοικιάσεως τουριστικών καταλυμάτων και υπηρεσιών στον ιστότοπο της WPHD ή μέσω άλλων τυχόν διαθέσιμων μέσων ή/και υπηρεσιών προϋποθέτει τη μελέτη και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού, καθώς και των τιμολογιακών όρων που εφαρμόζονται για τα τουριστικά καταλύματα και τις υπηρεσίες, για τα οποία γίνεται η σχετική παραγγελία.

-4- Η σχετική ηλεκτρονική παραγγελία διαβιβάζεται στην WPHD μέσω του τηρούμενου ιστοτόπου της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (λ.χ. του Τμήματος Κρατήσεων – Πωλήσεων της Εταιρίας), μόνο αφού τεθεί υπόψη του Πελάτη ο παρών Κανονισμός και οι λοιπές απαραίτητες πληροφορίες, δηλώσει δε ο Πελάτης μέσω της σχετικής διαθέσιμης επιλογής ή με κάθε πρόσφορα μέσο ότι έλαβε γνώση αυτών, κατανοεί αυτούς και συμφωνεί χωρίς επιφύλαξη ως προς το περιεχόμενό τους. Καμία παραγγελία ενοικίασης και παροχής υπηρεσιών δεν ισχύει και δεν διαβιβάζεται προς την WPHD με οποιονδήποτε τρόπο, στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η άνω προϋπόθεση.

-5- Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει τον παρόντα Κανονισμό και τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της WPHD ως άνω, ώστε να λάβει γνώση αυτών και να καταστεί δυνατή η πλήρης και ενδελεχής μελέτη αυτών.

-6- Ο ιστότοπος WPHD και οι λοιπές τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες (προσφορά, ζήτηση, κάθε έγγραφο της εταιρίας που αφορά σε κράτηση και παραγγελία ενοικιάσεως, η σύμβαση παραγγελίας ενοικιάσεως όπου τέτοια υπογράφεται κ.ο.κ. δύνανται να παρουσιάζουν κυρίως τις ακόλουθες πληροφορίες (μη εξαντλητική αναφορά):
* τους καταστατικούς σκοπούς της WPHD, τη νομική της μορφή, τη διεύθυνση της έδρας και τη διεύθυνση της έδρας της δευτερεύουσας εγκαταστάσεως ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, τον αριθμό τηλεφώνου της Εταιρείας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία εγγραφής της στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο Επιχειρήσεων, την υπαγωγή σε ΦΠΑ και  τη δήλωση ότι η διαμονή στα τουριστικά καταλύματα ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της WPHD  βρίσκονται σε συμφωνία με  τις υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού

*   τα βασικά χαρακτηριστικά των τουριστικών καταλυμάτων που εκμισθώνει η WPHD, καθώς και τις ανέσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαμονή (δηλαδή τις βασικές υπηρεσίες). Οι περιγραφικές πληροφορίες για κάθε τουριστικό κατάλυμα ιδιοκτησίας της Εταιρείας WPHD  ή υπό τη διαχείριση της τελευταίας μπορούν να διαβαστούν και να μελετηθούν στο πλαίσιο της παραγγελίας ενοικίασης.

* τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, με τη διευκρίνιση, όπου οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τρίτα πρόσωπα και όχι από την WPHD απευθείας, ότι οι εν λόγω επιπρόσθετες υπηρεσίες εξαρτώνται ως προς την παροχή τους από τους συνεργάτες της WPHD και η τελευταία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ότι παρέχονται αυτές και τιμολογούνται αποκλειστικά από τους συνεργάτες της WPHD και ότι δεν συνιστούν αυτές μέρος συνδυασμού περισσότερων τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρεται σε μία συνολική τιμή.

* τις λοιπές παροχές και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Πελάτη, όπως ενδεικτικά την τυχόν δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης πραγμάτων που προσφέρει η WPHD έναντι ειδικής πληρωμής

* το κόστος διαμονής, όπως αυτό διατυπώνεται στη φόρμα του τιμολογίου

* τους τρόπους πληρωμής

* το ποσό της προκαταβολής

* τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και διατήρησης της τιμής

* τους ειδικούς όρους πληρωμής και ακύρωσης

-7- Ο πελάτης, προβαίνοντας στην παραγγελία, αποδέχεται και δηλώνει ότι η κράτηση γίνεται για τον ίδιο προσωπικά ή για τα πρόσωπα που ρητά θα δηλωθούν από αυτόν κατά την ενοικίαση. Ομοίως ότι οι σχετικές υπηρεσίες, που παρέχονται από την WPHD και ενδεχομένως και από τρίτα πρόσωπα, θα παρασχεθούν αποκλειστικά στα άνω πρόσωπα.

-8- Το σύνολο του παρόντος Κανονισμού διατυπώνεται στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στα αγγλικά.

-9- Ο πελάτης δηλώνει ότι διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική και νομική ικανότητα και την τυχόν απαιτούμενη πληρεξουσιότητα, εντολή και εξουσιοδότηση να δεσμευτεί στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού τόσο για τον εαυτό του ατομικά όσο και για τα άτομα που τον συνοδεύουν και που δηλώνει ότι θα διαμείνουν μαζί του και εκπροσωπεί.

 

 

II– ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τον παρόντα Κανονισμό, οι παρακάτω όροι γίνονται αντιληπτοί και αποδεκτοί με την ακόλουθη σημασία:

«Παραγγελία ενοικίασης/υπηρεσιών»: η με κάθε μέσο αίτηση του Πελάτη προς ενοικίαση των τουριστικών καταλυμάτων της WPHD και προς παροχή προς αυτόν των οικείων υπηρεσιών εκ μέρους της WPHD.

«Επιβεβαίωση λήψης»: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει ο ιστότοπος WPHD ή κάθε άλλη τυχόν διαθέσιμη υπηρεσία στον πελάτη σχετικά με την παραγγελία, η οποία επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας αυτής, εφόσον αυτή έγινε μέσω του ιστοτόπου ή άλλων τυχόν διαθέσιμων υπηρεσιών (και όχι με άλλα μέσα, όπως μέσω τηλεφώνου ή τηλεγραφήματος).

«Αίτημα επιβεβαίωσης της παραγγελίας»: άυλο ή ενσώματο έγγραφο που ανακεφαλαιώνει τα χαρακτηριστικά της διαμονής και τις λοιπές υπηρεσίες, για τις οποίες έχει γίνει παραγγελία από τον πελάτη, το οποίο αποστέλλεται σε αυτόν αυθημερόν της λήψης της παραγγελίας του και με το οποίο ζητούνται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία και ο αριθμός της τραπεζικής του κάρτας στο πλαίσιο πληρωμής της προκαταβολής.

«Επιβεβαίωση ή μη κράτησης»: άυλο ή ενσώματο έγγραφο που αποστέλλεται στον Πελάτη κατά περίπτωση ηλεκτρονικά, εγγράφως ή τηλεγραφικώς, μετά τη λήψη της παραγγελίας ενοικίασης/υπηρεσιών του, με το οποίο είτε βεβαιώνεται η πληρωμή της προκαταβολής ή/και γίνεται έγγραφη αποδοχή της παραγγελίας του, κατά τρόπο ώστε να έχει επέλθει η ολοκλήρωση της παραγγελίας αυτής, είτε δηλώνεται η μη αποδοχή της παραγγελίας του Πελάτη.

«Προκαταβολή»: χρηματικό ποσό όχι μείζον του 25% επί του συνόλου της συμφωνηθείσας τιμής διανυκτερεύσεων των προαναγγελθεισών ημερών διαμονής και όχι έλασσον του μισθώματος μιας ημέρας, το οποίο είναι καταβλητέο στην WPHD προ της διαμονής, με την εξαίρεση ειδικών όρων και συμφωνιών όπου αυτά έχουν εφαρμογή κατόπιν ρητής ειδικής συμφωνίας με τον Πελάτη συνηθέστερα εξαιτίας προνομιακής τιμής ή πακέτου προσφοράς. Η πληρωμή της προκαταβολής συνιστά σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωση της παραγγελίας του Πελάτη, εκτός αν άλλως η σύμβασή του ή η επιβεβαίωση κράτησης ρητά ορίζει και αποδοχή της κράτησής του, ακόμα και αν αυτό δεν δηλώνεται πανηγυρικά στην άνω «επιβεβαίωση της κράτησης». Η πληρωμή της προκαταβολής δύναται να ζητηθεί από την WPHD κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ακόμα και σε χρόνο μεταγενέστερο της εκ μέρους της «επιβεβαίωσης της κράτησης».

«Διαδικασία κράτησης»: η όλη διαδικασία από την «παραγγελία ενοικίασης/υπηρεσιών» έως την «επιβεβαίωση της κράτησης» του Πελάτη.

«Πελάτης»: κάθε πρόσωπο που ενεργεί για τις προσωπικές ή επαγγελματικές του ανάγκες.

«Καταναλωτής»: κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 2251/1994.

«Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»: κάθε μήνυμα με μορφή κειμένου, φωνής, ήχου ή εικόνας που αποστέλλεται από δημόσιο δίκτυο επικοινωνίας, και αποθηκεύεται σε διακομιστή του δικτύου ή εντός του τερματικού εξοπλισμού του παραλήπτη, μέχρι τη λήψη του από τον τελευταίο.

«Συνεργάτες»: πάροχοι υπηρεσιών προσβάσιμων από τον ιστότοπο της WPHD ή από άλλες υπηρεσίες ή επιτόπου και κυρίως και ιδίως οι τουριστικοί πράκτορες, οι εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών, οι εκδότες εισιτηρίων, αεροπλάνου, τραίνου, θεαμάτων, μουσείων, οι επαγγελματίες ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσια αθλήματα, κατάδυση, ψάρεμα ή διάφορες εκδρομές.

«Παροχή ξενοδοχειακής υπηρεσίας»: ενοικίαση εκ μέρους της WPHD ενός τουριστικού καταλύματος ιδιοκτησίας ή διαχείρισής της ή μέρους αυτού, τα κύρια χαρακτηριστικά τoυ οποίου παρουσιάζονται στον ιστότοπο της WPHD ή στις διαφημιστικές μπροσούρες και καταλόγους της, πλέον των προσφερόμενων εκ μέρους της WPHD συναφών υπηρεσιών.

«Ιστότοπος»: ηλεκτρονική υπηρεσία που αξιοποιείται από την εταιρεία WPHD στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση www.tiamosecrets.com .

«Γενικοί όροι διαμονής»: τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και στις οικείες διατάξεις του νόμου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
III– ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
-1- Ο παρών Κανονισμός ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο της εκμίσθωσης από την WPHD των τουριστικών καταλυμάτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισής της ή εν γένει εκμετάλλευσής της ή μέρους των τουριστικών καταλυμάτων αυτών, μέσω του ιστοτόπου της ή μέσω άλλων υπηρεσιών, και της παροχής εκ μέρους της των συναφών ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

-2- Οι όροι περιγράφουν όλα τα αναγκαία στάδια για την παραγγελία, την κράτηση και τις υπηρεσίες μετά την κράτηση ανάμεσα στην WPHD και στον Πελάτη.

-3- Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και τους όρους πώλησης με τιμολόγιο προσβάσιμο στον ιστότοπο και τις λοιπές υπηρεσίες της WPHD.

-4- Σε περίπτωση που η Εταιρία και ο Πελάτης έχουν συμφωνήσει με έτερο έγγραφο ή σύμβαση μεταξύ τους εν μέρει ή εν όλω ειδικούς όρους οι όροι αυτοί κατισχύουν του παρόντος Κανονισμού πάντα στο πλαίσιο που αυτοί είναι ειδικότεροι ή διάφοροι των παρόντων.

IV– ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών Κανονισμός έχει εφαρμογή σε όλες τις κρατήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο, τον ιστότοπο ή τις λοιπές υπηρεσίες και Τμήματα της WPHD.

 V– ΔΙΑΡΚΕΙΑ

-1- Ο παρών Κανονισμός έχει εφαρμογή όσο παραμένει δημοσιευμένος στον ιστότοπο ή τις λοιπές συναφείς υπηρεσίες της WPHD.

-2- Η WPHD διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή/και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της.

 VI– ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

-1- Ο Πελάτης διαλέγει μόνο τα προς ενοικίαση τουριστικά καταλύματα  και τις τυχόν προσφερόμενες λοιπές υπηρεσίες της WPHD και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες.

-2- Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση της φύσης, του σκοπού και των τρόπων κράτησης χώρων διαμονής και διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπο ή στις λοιπές υπηρεσίες της WPHD, καθώς και ότι έχει μελετήσει και αποκτήσει κάθε χρήσιμη ή απαραίτητη πληροφορία ή/και κάθε συμπληρωματική πληροφορία για να πραγματοποιήσει την παραγγελία του, εν πλήρη και απόλυτη γνώση του σκοπού της τελευταίας.

-3- Ο πελάτης θα μπορεί να προβαίνει σε παραγγελία στο αρμόδιο Τμήμα Κρατήσεων της Εταιρίας και ιδίως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : contact@tiamosecrets.com καθώς και στον ιστότοπο της Εταιρίας www.tiamosecrets.com.

-4- Ο πελάτης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή της διαμονής, καθώς και των προαιρετικών ή συμπληρωματικών υπηρεσιών και της επάρκειας των τελευταίων ως προς τις επιθυμίες και τις ανάγκες του, κατά τέτοιον τρόπο  που να μην αναζητεί καμία ευθύνη από την WPHD ως προς το θέμα αυτό.

-5- Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης.


VII– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

-1- Οι παραγγελίες που γίνονται από τον Πελάτη γίνονται με την υποβολή αιτήματος παραγγελίας με κάθε πρόσφορο και διαθέσιμο μέσο και ενδεικτικά εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με άυλη φόρμα, μέσω του διαδικτύου, του ιστοτόπου της εταιρίας ή άλλως.

-2- Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την προπληρωμή του συνόλου του μισθώματος ή της οριζόμενης προκαταβολής εκ του συμφωνηθέντος μισθώματος ή με την εκ μέρος της WPHD επιβεβαίωση της κράτησης.

-3- Ο πελάτης εκ προοιμίου δεσμεύεται, στο πλαίσιο κάθε παραγγελίας του, να συμπληρώνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της τραπεζικής του κάρτας.

-4- Ο πελάτης βεβαιώνει την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που συμπληρώνει.

-5- Η διαδικασία κράτησης κυρίως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

* στάδιο 1: αναζήτηση ενός τουριστικού καταλύματος και επιλογή υπηρεσιών και μιας τιμής/ενός τιμολογίου

* στάδιο 2: επιλογή, σε περίπτωση που είναι επιθυμητό, συμπληρωματικών ή προαιρετικών υπηρεσιών.

* στάδιο 3: αποστολή ζήτησης – παραγγελίας

* στάδιο 4: επιβεβαίωση των λεπτομερειών της παραγγελίας, του συνολικού κόστους, των εφαρμόσιμων όρων αγοράς και τελική προσαρμογή της επιλογής (τουριστικό κατάλυμα ή μέρος ακινήτου, τιμή, υπηρεσίες συμπληρωματικές ή προαιρετικές).

* στάδιο 5: παροχή των απαιτούμενων στοιχείων του πελάτη – υπογραφή σύμβασης παραγγελίας ενοικιάσεως.

* στάδιο 6: παροχή των στοιχείων της τραπεζικής κάρτας του πελάτη – πληρωμή προκαταβολής ή/ και μέρους μισθώματος – ποσού κράτησης.

* στάδιο 7: επιβεβαίωση της κράτησης εκ μέρους της WPHD, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με τον Πελάτη.
VIII– ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

-1- Ο ιστότοπος και οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες της WPHD επιβεβαιώνουν τη λήψη της παραγγελίας με άμεση αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-2- Στην περίπτωση των online κρατήσεων, η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να ανακεφαλαιώνει την προσφορά της σύμβασης, τη διαμονή και τις αποκλειστικές υπηρεσίες, τις τιμές, τους όρους πώλησης που αφορούν το επιλεγμένο τιμολόγιο, όπως έγινε αποδεκτό από τον πελάτη, την ημερομηνία της κράτησης που πραγματοποιήθηκε, το ποσό της προκαταβολής, τις πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τη διεύθυνση στην οποία ο πελάτης μπορεί να εγείρει την αξίωση ή τις αξιώσεις του κλπ, καθώς και αίτημα χορήγησης προσωπικών στοιχείων του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της τραπεζικής κάρτας του, για την πληρωμή της προκαταβολής, όπου αυτή απαιτείται.

 

IX– ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Για κάθε αξίωση του πελάτη, σχετική με την παραγγελία ή την κράτησή του, η υπηρεσία εξυπηρέτησης του πελάτη είναι ανοιχτή για τους πελάτες κατα την Χειμερινή περίοδο και τους μήνες από Οκτώμβριο έως Απρίλιο από Δευτέρα ως και Παρασκευή και από ώρα 09:00π.μ ως ώρα 17:00μ.μ (ώρα Ελλάδος) στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό +30 2311 242571 (για την Ελλάδα) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@tiamosecrets.com  (για την Ελλάδα). Για την Καλοκαιρινή περίοδο τους μήνες από Μάιο έως Σεπτέμβριο από Δευτέρα έως Κυριακή και από ώρα 09:00πμ ως ώρα 21:00πμ (ώρα Ελλάδος) στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό +30 6981 226 376 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@tiamosecrets.com  (για την Ελλάδα).

Η ταχυδρομική διεύθυνση της WPHD είναι η ακόλουθη:

Σαλαμίνος 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Τηλ. (+30) 2311 242571.

X– ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

-1- Η παραγγελία του Πελάτη ολοκληρώνεται με την πληρωμή του συνόλου του μισθώματος ή της οριζόμενης προκαταβολής εκ του μισθώματος ή με την επιβεβαίωση της κράτησής του εκ μέρους της WPHD.

-2- Με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων όπου αυτοί έχουν εφαρμογή κατόπιν ειδικής συμφωνίας Πελάτη και Εταιρίας ιδίως εξαιτίας προνομιακής τιμής ή πακέτου προσφοράς, ο μεμονωμένος Πελάτης που παρήγγειλε τη μίσθωση τουριστικού καταλύματος με προκαθορισμένη τη χρονική περίοδο χρησιμοποίησής του, της κράτησής του επιβεβαιωθείσας από την WPHD, πλην όμως δεν χρησιμοποίησε τελικά το τουριστικό κατάλυμα  για το σύνολο ή μέρος της περιόδου για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να αποζημιώσει την WPHD με το ½ της συμφωνηθείσας τιμής για την περίοδο που δεν το χρησιμοποίησε. Προς το άνω οφειλόμενο ποσό δύναται να συμψηφιστεί η τυχόν πληρωθείσα προκαταβολή. Η WPHD δύναται να μην ενασκήσει το άνω δικαίωμά της, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο μεμονωμένος άνω Πελάτης απαλλάσσεται της προπεριγραφόμενης αποζημιώσεως μόνο αν προειδοποίησε σχετικά την WPHD τουλάχιστον προ 21 ημερών.

-3- Οι όροι πώλησης για την προκαθορισμένη τιμή προσδιορίζουν τους τρόπους ακύρωσης ή/και προσαρμογής της κράτησης, όπου αυτό είναι εφικτό.

-4- Εφόσον αυτό είναι εφικτό, η ακύρωση της κράτησης μπορεί να γίνει άμεσα από τον ιστότοπο ή τις συναφείς υπηρεσίες της WPHD μέσω της οικείας εντολής/εφαρμογής ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υποδειχθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας με θέμα «ΑΛΛΑΓΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» και τα στοιχεία αναλυτικά της κράτησης.

-5- Η WPHD οφείλει να διαθέτει στους Πελάτες τα τουριστικά καταλύματα, των οποίων έχει αποδεχθεί την παραγγελία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπαιτιότητάς της δεν είναι αυτά διαθέσιμα, υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή των Πελατών σε άλλα τουριστικά καταλύματα ιδιοκτησίας ή διαχείρισής της ή και σε άλλα Ξενοδοχεία, της ίδιας τάξης και περιοχής, που θα διαθέτουν τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής, εφόσον αυτά υπάρχουν, ή στο καλύτερο και πλησιέστερο διαθέσιμο στην ίδια περιοχή. Αν για τον σκοπό αυτό απαιτηθούν έξοδα μεταφοράς και τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής, αυτά θα βαρύνουν την WPHD.

-6- Ο Πελάτης οφείλει να δεχθεί το παρ’ αυτού ή μέσω τρίτου κρατηθέν τουριστικό κατάλυμα ή μέρος αυτού, εκτός αν αυτό δεν είναι σύμφωνο προς την παραγγελία του. Υποχρεούται επίσης να διατηρήσει το τουριστικό κατάλυμα μέχρι πέρατος του συμφωνηθέντος χρόνου, υποχρεούμενος σε αντίθετη περίπτωση να καταβάλει στην WPHD αποζημίωση που αντιστοιχεί στο μίσθωμα των υπολοίπων ημερών του αναλογούντος επί της συμφωνηθείσας τιμής διαμονής. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση μη προσέλευσης του Πελάτη κατά την καθορισθείσα ημερομηνία, εκτός περιπτώσεων ανώτερης βίας, αποδεικνυόμενης από αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

-7- Αν το τουριστικό κατάλυμα εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, η WPHD δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση προς της παρέλευσης του συμφωνηθέντος χρόνου, εκτός αν ο Πελάτης παραβεί τον παρόντα Κανονισμό και τις λοιπές ισχύουσες εκ του νόμου διατάξεις ή παραβεί τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη ή ασθενήσει από σοβαρή νόσο, η οποία προκαλεί σοβαρή ενόχληση ή κίνδυνο στους λοιπούς πελάτες ή/και προσωπικό της WPHD.

-8- Για κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ισχύουν οι διατάξεις της Περί Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών Αυτών 503007/1976 Απόφασης του Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ., όπως ισχύει.

 

XI– ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

-1- Η ενοικίαση του τουριστικού καταλύματος ή μέρους τουριστικού καταλύματος θεωρείται γενόμενη για μία ημέρα, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του Πελάτη και της WPHD. Η ενοικίαση θεωρείται αμοιβαίως ανανεωθείσα για κάθε έκαστη επόμενη ημέρα, εφόσον η μεν WPHD δεν ειδοποιεί τον Πελάτη ότι λήγει η μίσθωση, ο δε Πελάτης δεν ειδοποιεί την WPHD ότι δεν θα συνεχίσει τη μίσθωση. Η ειδοποίηση αυτή δέον να γίνεται από της προηγούμενης ημέρας, άλλως δεν ισχύει για την αυτή ημέρα, αλλά για την επόμενη.

-2- Σε  εφαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού, ενδέχεται να ζητηθεί από τον πελάτη, κατά την άφιξή του, δηλαδή κατά την αρχή της διαμονής του, να συμπληρώσει ένα δελτίο με τα στοιχεία του (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου κ.λπ.). Για να καταστεί εφικτή η συμπλήρωση του δελτίου θα ζητηθεί από τον πελάτη να προσκομίσει δελτίο ταυτότητας προκειμένου να προβεί η εταιρία σε επαλήθευση των στοιχείων του. Επίσης ενδέχεται να ζητηθεί χρηματική εγγύηση σε μετρητά ή με πιστωτική κάρτα, το ποσό της οποίας προσδιορίζεται από την Εταιρία μονομερώς για την κάλυψη ιδίως ζημιών, καθαρισμού κ.ο.κ..

-3- Με δεδομένο ότι σε όλα τα τουριστικά καταλύματα ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της WPHD δεν διατίθεται ειδικός κατάλληλος χώρος για τον σκοπό αυτό, δεν επιτρέπεται η διατήρηση στα τουριστικά καταλύματα κατοικιδίων ζώων κάθε είδους.

-4- Ο Πελάτης αποδέχεται και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το τουριστικό κατάλυμα ή το μέρος του τουριστικού καταλύματος  με τη δέουσα επιμέλεια.

-5- Στην περίπτωση που μέσα στο τουριστικό κατάλυμα ή στο μέρος αυτού, όπου έχει γίνει κράτηση, αναρτηθούν επιπλέον όροι χρήσης του τουριστικού καταλύματος ή οδηγίες χρήσης κάποιων συσκευών ή λειτουργιών, ο Πελάτης δεσμεύεται να σεβαστεί το σύνολο των αναρτημένων οδηγιών. Σε περίπτωση έλλειψης επίδειξης του σεβασμού αυτού, νοούμενου ως παράβαση του παρόντος Κανονισμού και του νόμου, η WPHD υποχρεούται να ζητήσει από τον Πελάτη να αποχωρήσει χωρίς καμία επιβάρυνσή της, διατηρούμενης και κάθε άλλης αξίωσής της από τον παρόντα Κανονισμό και το νόμο.

-6- Αν στο τουριστικό κατάλυμα προσφέρεται υπηρεσία WIFI (μετά ή άνευ πληρωμής), που επιτρέπει την πρόσβαση των Πελατών στο διαδίκτυο, ο Πελάτης δεσμεύεται, ώστε η χρήση του διαδικτύου που του διατίθεται να μην προορίζεται σε καμία περίπτωση για σκοπούς αναπαραγωγής ή δημοσιοποίησης στο κοινό έργων ή αντικειμένων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, εκτός αν αυτό συνιστά νόμιμη χρήση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

-7- Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στην πολιτική ασφάλειας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου του ακινήτου.

-8- Ο Πελάτης υποχρεούται με την άφιξη του να ενημερώσει την reception εάν έχει κάποια αντικείμενα αξίας ή χρήματα τα οποία επιθυμεί να αποθηκεύσει, ασφαλίσει σε χρηματοκιβώτιο της εταιρείας WPHD. Σε περίπτωση που επιθυμεί να τα αποθηκεύσει στο χρηματοκιβώτιο το οποίο παρέχεται εντός της βίλας τότε είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την σωστή χρήση του καθώς και για το περιέχομένο του. Η WPHD δεν φέρει καμμία ευθύνη εάν χαθεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο του πελάτη εφόσον δεν ενημερώνεται με την άφιξη του πελάτη.

-9- Απαγορεύεται ρητά η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση καθώς και η αναπαραγωγή ή εκτύπωση με κάθε μέσο εντός και εκτός του χώρου των καταλυμμάτων με σκοπό την αναδημοσίευση ή παραγωγή εκπομπής, ταινίας, ντοκιμαντέρ η οποιαδήποτε άλλης μορφής της, εκτός κι αν δοθεί ειδική έγγραφη άδεια από την διεύθυνση της εταιρείας WPHD.

-10- Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους.

-11- Υπάρχει ωράριο κοινής ησυχίας για το οποίο θα πρέπει να ενημερώνετε ο πελάτης και να το εφαρμόζει.

-12- Η ασφάλεια και η συμπεριφορά των πελατών άλλα και των επισκεπτών τους είναι αποκλειστική υπευθυνότητα αυτού που κάνει την κράτηση και η οποία αναφέρει το όνομα του. Οποιοσδήποτε τραυματισμός ή ατύχημα προκληθεί κατα την διάρκεια της διαμονής τους στο κατάλυμα η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη.

-13- Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τα καταλύματα κατά την διαμονή τους. Θα πρέπει να φροντίζουν να ασφαλίζουν τις πόρτες και τα παράθυρα όταν απουσιάζουν από το κατάλυμα. Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των πελατών ή των επισκεπτών τους οι οποίες ενδέχεται να αναιρέσουν την πολιτική ασφάλισης των καταλυμάτων και να οδηγήσουν σε απώλεια ή ζημιά είναι ευθύνη του πελάτη.

-14- Το κατάλυμα καθαρίζεται επαγγελματικά πρίν και μετά από κάθε άφιξη του πελάτη.

-15- Όλα τα αναλώσιμα (Είδη ομορφιάς και περιποίησης, Προιόντα καθαρισμού του χώρου) μέσα στο κατάλυμα παρέχονται και αναπληρώνονται από την ομάδα μας.

-16- Χρησιμοποιήτε τις συσκευές μόνο για την προβλεπόμενη χρήση τους.

-17- Δεν επιτρέπονται τα ναρκωτικά ή οι παράνομες δραστηριότητες στα καταλύματα.

-18- Το κατάλυμα δεν μπορεί να υπενοικιαστεί από τον πελάτη.

-19- Η χρήση των δεξαμενών κολύμβησης γίνετε αυστηρά με ευθύνη των πελατών και τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται άνα πάσα στιγμή από τους ίδιους. Η εταιρεία και το προσωπικό της ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κακής χρήσης των δεξαμενών κολύμβησης από τους πελάτες.

-20- Η δεξαμενή κολύμβησης καθαρίζεται και συντηρείται με τις ανάλογες  χημικές ουσίες κάθε εβδομάδα από το προσωπικό μας για την ασφάλεια και την υγιεινή σας.

-21- Εάν οι πελάτες ή οι επισκέπτες τους έχουν προβλήματα κατά την διάρκεια της διαμονής τους, πρέπει να ενημερώσουν απευθείας τους υπεύθυνους της WPHD. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή τυχόν παράπονο του πελάτη θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα ενώ βρίσκεται στο κατάλυμα. Εάν δέν υποβληθεί κάποιο παράπονο κατά την διάρκεια της διαμονής του, ο πελάτης δηλώνει σιωπηρά με τον τρόπο αυτό και αποδέχεται ότι έμεινε ικανοποιημένος από το κατάλυμα και την διαμονή του και ότι δεν είχε κανένα παράπονο, καθώς και ότι όλα ήταν σύμφωνα με την κράτηση και την πληροφόρηση του.

 

XII– ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο πελάτης επωφελείται από τη συμβατική εγγύηση που μπορεί να του παρέχεται από την υπηρεσία (διαμονής πλέον συναφών υπηρεσιών ή διαμονής πλέον συναφών και συμπληρωματικών ή προαιρετικών υπηρεσιών).

 


XIII– ΕΥΘΥΝΕΣ

 

-1- Η WPHD καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι φωτογραφίες, οι γραφικές αναπαραστάσεις και τα κείμενα να αποτυπώνουν με το όσο το δυνατόν ακριβέστερο και ειλικρινέστερο τρόπο την παροχή διαμονής και άλλων υπηρεσιών (βασικές ή συμπληρωματικές ή/και προαιρετικές), ωστόσο ενδέχεται η πραγματική κατάσταση να εμφανίζει μη ουσιώδεις διαφοροποιήσεις ή αλλαγές σε σχέση με τις αντίστοιχες απεικονίσεις, κυρίως λόγω της τυχόν τεχνικής αδυναμίας απολύτως ακριβούς απεικόνισης της πραγματικής κατάστασης ή των τυχόν ανακαινίσεων ή τροποποιήσεων που ενδέχεται να έχουν γίνει στα αντίστοιχα τουριστικά καταλύματα, προς βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητάς τους.
-2- Η WPHD δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της κράτησης σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που οφείλεται σε πράξη  τρίτου ή σε πράξη του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων: της μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου, της αδυναμίας πρόσβασης στον ιστότοπο της WPHD, της εξωτερικής επίθεσης κατά του συστήματος, των ιών των υπολογιστών, της περίπτωσης που η προπληρωμή δεν εξουσιοδοτήθηκε ή δεν εκτελέστηκε από την Τράπεζα του πελάτη κοκ.
-3- Σχετικά με τους συνδέσμους υπερκειμένους προς άλλους δικτυακούς τόπους, όπου ενδέχεται να παραπέμπουν ο ιστότοπος ή οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες της WPHD, η τελευταία αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή των υπηρεσιών που προτείνονται.

 

-4- Οποιαδήποτε κράτηση ή πληρωμή που είναι παράτυπη, μη λειτουργική, ελλιπής ή δόλια για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται για τον Πελάτη την ακύρωση της κράτησης, με έξοδα δικά του, με διατήρηση του ανεπιφύλακτου δικαιώματος για οποιαδήποτε αστική ή ποινική δίωξη κατά του τελευταίου.

 

XIV– ΑΞΙΩΣΕΙΣ
-1-Οι αξιώσεις που συνδέονται με τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διαμονής πρέπει να γνωστοποιούνται στην WPHD εντός δέκα (10) ημερών μετά την αναχώρηση από το τουριστικό κατάλυμα ή από το μέρος του ακινήτου, με άμεσο αίτημα προς την WPHD, στα στοιχεία διεύθυνσης της εξυπηρέτησης Πελατών που δίνονται παραπάνω. Ιδίως σε περίπτωση μη εύλογης καθυστέρησης στη γνωστοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος ή αξίωσης, η WPHD δικαιούται να απορρίψει κάθε τέτοια αξίωση ως αβάσιμη ή αναπόδεικτη ή απαράδεκτη, επιφυλασσομένων σε κάθε περίπτωση των μερών (WPHD και Πελάτη) των δικαιωμάτων και αξιώσεων τους από το νόμο.

 

XV– ΤΙΜΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
-1- Οι τιμές που αφορούν την κράτηση της διαμονής και των λοιπών συναφών ή και των συμπληρωματικών – προαιρετικών υπηρεσιών αναφέρονται από πριν και στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας ενοικίασης.

 

-2- Οι τιμές είναι ανά τουριστικό κατάλυμα ή μέρος τουριστικού καταλύματος για τον αριθμό των ατόμων και την ημερομηνία ή την περίοδο που έχει επιλεγεί.
-3- Oι καθορισμένες στον Πελάτη τιμές ισχύουν και καταβάλλονται πάντοτε σε Ευρώ, μόνο για την περίοδο που προσδιορίζεται στον ιστότοπο ή στις λοιπές συναφείς υπηρεσίες της WPHD.

 

-4- Αν η χρέωση γίνεται επιτόπου, με μετατροπή σε ευρώ από διαφορετικό νόμισμα, ισχύει η ισοτιμία του χρόνου της πραγματικής καταβολής, τα δε τυχόν έξοδα ανταλλαγής βαρύνουν πάντοτε τον Πελάτη.

 

-5- Με την εξαίρεση αντίθετης ρητής δήλωσης στον ιστότοπο και στις λοιπές συναφείς υπηρεσίες της WPHD ή αντίθετης ρητής συμφωνίας, η παροχή των συμπλη­ρωματικών ή προαιρετικών υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή.

 

-6- Κάθε τουριστικός φόρος, κράτηση, τέλος, επιβάρυνση κοκ χωρίς εξαίρεση, αν και εφόσον υπάρχει, θα προκύπτει ως μέρος της τελικής τιμής ή από το εκδοθησόμενο τελικό τιμολόγιο και θα καταβάλλεται στο χρόνο που ισχύει και η υποχρέωση καταβολής του ποσού επί του οποίου αυτός υπολογίζεται ή αποδίδεται ή παρακρατείται ή γενικώς αναλογεί, εκτός αν το ποσό αυτό νόμιμα συμπεριλαμβάνεται στην αρχική τιμή διαμονής προ των λοιπών έμμεσων ή άμεσων φόρων, κρατήσεων κοκ.

 

-7- Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν κατά πάντα χρόνο τον αναλογούντα ΦΠΑ, που ισχύει κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ προ της αποχώρησης του Πελάτη, θα υπολογιστεί αυτόματα επί της συμφωνηθείσας τιμής προ ΦΠΑ, κατά την ημέρα της τιμολόγησης.

 

-8- Οποιεσδήποτε αλλαγές ή επιβαρύνσεις νέων φόρων γίνονται από τις αρμόδιες αρχές θα αποτυπώνονται αυτόματα στις τιμές που αναφέρονται στην τιμολόγηση.

 

-9- Αν κατά τη συμφωνία πρέπει να γίνει πληρωμή κατά την άφιξη ή την αναχώρηση από το τουριστικό κατάλυμα και το νόμισμα του πελάτη δεν συμπίπτει με αυτό της WPHD στην Ελλάδα (Ευρώ), η χρεωστική τιμή της WPHD δύναται να υπόκειται σε διαφοροποίηση από αυτή που κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο της κράτησης, ώστε να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη αλλαγή στην ισοτιμία ή το κόστος της μετατροπής σε Ευρώ, που πάντοτε επιβαρύνει τον Πελάτη.
-10- Η WPHD υποδεικνύει κατά την κράτηση το συνολικό κόστος της ενοικίασης και των αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

-11- Κάποιες προωθητικές προσφορές διαθέσιμες από το διαδίκτυο ή γενικά είναι πιθανόν να διατίθενται προς αποκλειστική πώληση από το διαδίκτυο ή από τον πάροχο που τις προσφέρει και τις διαφημίζει ή/ και αποκλειστικά εξ αποστάσεως, και δύνανται να μην ισχύουν για επιτόπου παραγγελίες και κρατήσεις.

 

-XVI- ΠΛΗΡΩΜΗ

 

-1- Ο Πελάτης γνωστοποιεί τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που εξυπηρετεί την τραπεζική, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του, καθώς και τα στοιχεία της κάρτας καθεαυτήν, καταρχήν για την πληρωμή της προκαταβολής και ως εγγύηση τυχόν αξιώσεων της WPHD από την ενοικίαση των τουριστικών καταλυμάτων και την παροχή των συναφών υπηρεσιών της ή εξ αφορμής αυτών. Για κάθε πληρωμή (προκαταβολή ή εξόφληση) που γίνεται μέσω τραπεζικής, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (VISA, MASTERCARD, DINNERS CLUB) δύνανται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οικείες συμβάσεις. Ο Πελάτης υποδεικνύει τον εντός της ζώνης ασφαλείας (κρυπτογραφημένη ζώνη) αριθμό της κάρτας χωρίς κενά μεταξύ των αριθμών, καθώς και την ημερομηνία  λήξης ισχύος της κάρτας και τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας, στο πλαίσιο του αιτήματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

 

-2- Η χρέωση της πληρωμής μείον προκαταβολής ή -κατά περίπτωση- του συνόλου του οφειλόμενου ποσού πληρωμής γίνεται επιτόπου (στον χώρο υποδοχής του ακινήτου) κατά τη λήξη της διαμονής του Πελάτη, εκτός των περιπτώσεων ειδικών όρων πληρωμής ή χρέωσης της πληρωμής κατά την κράτηση (προπληρωμή κατά την κράτηση). Στην περίπτωση κάθε τιμής που δεν προπληρώνεται στο σύνολό της, η WPHD δικαιούται να ζητήσει από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της άφιξής του, ένα ποσό ως εγγύηση ή την άδεια να προβεί σε χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ώστε να εγγυηθεί την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη επιτόπου ή την προπληρωμή κατά την άφιξη του υπόλοιπου ποσού της κράτησης ανάλογα με την ειδικότερη συμφωνία με τον Πελάτη.
-3-   Αν ο πελάτης κάνει κράτηση περισσότερων τουριστικών καταλυμάτων ή μερών ακινήτων, απαιτείται δε καταρχήν η πληρωμή προκαταβολής για την επιβεβαίωση της κράτησης μόνο για ένα εξ αυτών, αλλά η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και για τα υπόλοιπα καταλύμματα, η κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της προκαταβολής κατά τη διαδικασία της κράτησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση ή μέσο πληρωμής του μισθώματος και των λοιπών αμοιβών, εξόδων κοκ και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα ή μέρη αυτών.

 

-4- Κατά την προπληρωμή, το ποσό που χρεώνεται στο πλαίσιο της κράτησης περιλαμβάνει: το κόστος διαμονής μαζί με τις βασικές υπηρεσίες, τους φόρους που αναλογούν στη διαμονή και τις υπηρεσίες, την τιμή του πρωινού και τους φόρους που αναλογούν στο τελευταίο, καθώς και όλες τις άλλες παροχές, συμπληρωματικές ή προαιρετικές, που έχουν επιλεχθεί από τον πελάτη.

 

-5- Η WPHD  μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά παραστατικά αξίας, ενώ το εν πρωτοτύπω ηλεκτρονικά τηρούμενο παραστατικό δύναται να επικυρώνεται κατά το νόμο και να διατίθεται με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοκ.

 

 

 XVII– ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-1- Ο Πελάτης πληροφορείται, σε κάθε δελτίο συλλογής πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, ως προς τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα των απαντήσεων με τη σήμανση με αστερίσκο ή τετραγωνάκι ή ν .

-2- Ελλείψει πληροφόρησης που υποδεικνύεται ως υποχρεωτική, η WPHD έχει τη δυνατότητα να μην καταχωρήσει και να μην αποδεχθεί την παραγγελία και γενικά να μη διαχειριστεί το οποιοδήποτε αίτημα του Πελάτη.

-3- Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και επεξεργασθεί προορίζονται αποκλειστικά για την WPHD και τους συνεργάτες της και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμβάσεων που διέπει ο παρών Κανονισμός, πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

-4- Οι συνεργάτες πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται  να έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-5- Στο πλαίσιο των προσυμβατικών διαδικασιών εν όψει της κράτησης, η WPHD μπορεί να ζητά από τον Πελάτη στοιχεία ταυτότητας, δεδομένα σχετικά με την προσωπική ή επαγγελματική ζωή, καθώς και πληροφορίες οικονομικής φύσης.

-6- Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την WPHD να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους μόνο υπό την προϋπόθεση πως μια τέτοια γνωστοποίηση δεν αντιβαίνει στις διατάξεις της δημόσιας τάξης.

-7- Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πληρωμής (online ή μη), τα τραπεζικά στοιχεία του πελάτη θα μεταφέρονται και θα κοινοποιούνται από τον εντεταλμένο από την WPHD πάροχο της αντίστοιχης υπηρεσίας στην τράπεζα της WPHD για την εκτέλεση του συμβολαίου κράτησης της διαμονής. Συνεπώς, ο πελάτης πληροφορείται πως η εν λόγω μεταφορά δεδομένων μπορεί να διενεργείται σε τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν προστασία προσωπικών δεδομένων. Παρόλα αυτά, ο πελάτης συναινεί στην προκείμενη αναγκαία ως προς την εκτέλεση του συμβολαίου μεταφορά δεδομένων. Η WPHD απαιτεί από τον πάροχο να δεσμεύεται, ώστε να καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει τη εμπιστευτικότητα των στοιχείων για τις ως άνω μεταφορές δεδομένων.

-8- Ο πελάτης διαθέτει κάθε δικαίωμα και αξίωση σχετικά και ενδεικτικά την ευχέρεια και την ικανότητα να εναντιωθεί αδάπανα ως προς τη χρήση των δεδομένων του για σκοπούς εμπορικούς ή άλλους, δικαίωμα εναντίωσης για κάθε νόμιμο λόγο, δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων, δικαίωμα πρόσβασης και επανόρθωσης με αίτημα που απευθύνει στην WPHD και ειδικότερα στη διεύθυνση αυτής που υποδεικνύεται στο άρθρο ΙΧ, παραπάνω, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-9- Η WPHD επιφυλάσσεται να θέσει σε ισχύ ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, με σκοπό αφενός τη διαφύλαξη και διασφάλιση των αγαθών και συμφερόντων των Πελατών της, και αφετέρου την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη εξόφλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η  WPHD δύναται να τηρήσει, απόρρητο και προοριζόμενο για δική της αποκλειστικά χρήση, αρχείο Πελατών που έχουν επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς τις ακόλουθες κατηγορίες: επιθετική συμπεριφορά και απρέπειες, έλλειψη σεβασμού του συμβολαίου διαμονής, έλλειψη σεβασμού των κανόνων ασφάλειας, κυρίως ως προς τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) που συνδέονται με τα τουριστικά καταλύματα ή με μέρος τους, κλοπές, συμπεριφορά αντίθετη με τα χρηστά ήθη, βανδαλισμοί και απείθεια ως προς τον κανονισμό. Η ένταξη στο άνω αρχείο μπορεί κατά περίπτωση να επάγεται την χωρίς ειδικότερη αιτιολόγηση άρνηση της WPHD να αποδεχθεί την οποιαδήποτε παραγγελία από τα πρόσωπα αυτά για χρονική περίοδο επιλογής της. Το αρχείο αυτό δεν πρόκειται φυσικά να διατεθεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
XVIII– ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-1- Η παροχή και παραλαβή των τραπεζικών δεδομένων, καθώς και η αποδοχή των παρόντων γενικών όρων διαμονής και του δελτίου παραγγελίας συνιστούν ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία μεταξύ των μερών υπέχει την ίδια αξία με τη χειρόγραφη υπογραφή.

-2- Τα αρχεία συναλλαγών και επικοινωνιών στα πληροφοριακά συστήματα της WPHD διατηρούνται βάσει ευλόγων όρων ασφάλειας και θεωρούνται απόδειξη του περιεχομένου των επικοινωνιών, των εντολών και των πληρωμών μεταξύ της WPHD και των Πελατών της.

-3- Ο πελάτης ενημερώνεται πως η IP διεύθυνσή του καταχωρίζεται στο σύστημα κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας του.
XX– ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

-1- Ως ανωτέρα βία για τις ανάγκες του παρόντος εκλαμβάνεται ως κάθε εξωτερικό ως προς τα μέρη γεγονός που παρουσιάζει έναν χαρακτήρα απρόβλεπτο, ανεξέλεγκτο και μη αναστρέψιμο που εμποδίζει τον Πελάτη ή την  WPHD να εκπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των προβλεπόμενων υποχρεώσεών τους. Ως τέτοιες περιπτώσεις ανωτέρας βίας γίνονται κατά κανόνα δεκτές και αντιληπτές οι περιπτώσεις που είθισται να αναγνωρίζει ως τέτοιες η δικαστηριακή νομολογία στην Ελλάδα.

-2- Κανένα μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο σε σχέση με το άλλο σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέει από γεγονός που προέρχεται από ανωτέρα βία, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων του παρόντος Κανονισμού και του νόμου.
XXI– ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   

Ο πελάτης ενημερώνεται από την WPHD για τη δυνατότητα προσφυγής του σε περίπτωση διένεξης σχετικής με τους παρόντες όρους σε διαδικασία συμβατικής διαμεσολάβησης ή σε κάθε άλλο εναλλακτικό μέσο εξωδικαστικής διευθέτησης της διαφοράς.
XXII– ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διαμονής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά του Πελάτη και της Εταιρίας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των καθύλη αρμόδιων κάθε φορά Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
XXIII– ΣΥΝΟΛΟ/ΟΛΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

-1- Οι παρόντες όροι διαμονής – παροχής υπηρεσιών και οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, εκφράζουν το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων της WPHD και των Πελατών, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που συνομολογήθηκαν με νεότερη έγγραφη σύμβαση μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας.

-2- Ο Πελάτης δεν δύναται να αιτηθεί από την WPHD να ενσωματώσει στους παρόντες όρους άλλο αίτημα ή ειδικό όρο, εκτός αν αυτός αποτελεί περιεχόμενο διάταξης αναγκαστικού δικαίου, που τυχόν δεν περιλαμβάνεται πανηγυρικά στον παρόντα Κανονισμό.

-3- Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις συμβατικές δεσμεύσεις της  WPHD και του Πελάτη είναι ιδίως το αίτημα παραγγελίας, το αίτημα επιβεβαίωσης της παραγγελίας, η αποδοχή της παραγγελίας – επιβεβαίωση της κράτησης και τα αντίστοιχα εκδιδόμενα παραστατικά αξίας.

-4- Σε περίπτωση τυχόν αντίθεσης ανάμεσα στα έγγραφα που αποδεικνύουν την κράτηση και το περιεχόμενο αυτής, και τους παρόντες όρους διαμονής, οι τυχόν ειδικότερες συμφωνίες της κάθε κράτησης υπερισχύουν.
XXIV– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός υπόκειται ανά πάσα στιγμή σε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση από την WPHD. Στην περίπτωση αυτή, μια νέα εκδοχή του θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (online) από την WPHD και συνεπώς θα ισχύει χωρίς καθυστέρηση για όλους τους Πελάτες.